Algemene Voorwaarden

© AMBER DELAHAYE

Alle illustraties, foto’s en teksten op deze pagina en op social media pagina’s zijn eigendom van Amber Delahaye. Deze mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

A L G E M E E N

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle gesloten overeenkomsten (waaronder: offertes) tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Onder de opdrachtgever wordt degene verstaan voor wie een offerte wordt opgesteld. De opdrachtnemer is Amber Delahaye.

O V E R E E N K O M S T & O F F E R T E

Een offerte is altijd vrijblijvend en verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Amber Delahaye. Een offerte blijft 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.

Prijzen zijn exclusief BTW. BTW Hoog 21% en BTW 9% staan apart vermeld op de offerte. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Amber Delahaye zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is. Bij grote veranderingen of wijzigingen volgt een nieuwe offerte.

Een offerte wordt schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Hiermee gaat de opdrachtgever ook akkoord met de algemene voorwaarden van Amber Delahaye.

Middels een e-mail kan men een schriftelijk akkoord geven en zo een overeenkomst sluiten. Een e-mail is rechtsgeldig verklaard om schriftelijk akkoord te geven op een offerte.

P R I J Z E N & K O S T E N

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen. Deze staan apart vermeld. 

De prijs is gebaseerd op een uurtarief of een vast afgesproken projectprijs met een maximaal aantal uren. Daarnaast kunnen er in de prijs extra zaken opgenomen worden zoals reis-, print-, prototype- en materiaalkosten. Ook kan de hulp van derden worden ingeschakeld voor advies, productie en begeleiding. Deze kosten worden vooraf gespecificeerd en opgenomen in de offerte.

Amber Delahaye is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Meer materiaalkosten, andere werkzaamheden, extra bewerkelijke teksten, extra correctierondes, ondeugdelijke wijze van door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en andere soortgelijke zaken die leiden tot meer werkzaamheden of kosten voor Amber Delahaye zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. De opdrachtgever zal hierover vooraf geïnformeerd worden, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is.

T E R M I J N V A N U I T V O E R I N G

De uitvoering van de diensten of goederen worden middels een offerte bepaald. Een door Amber Delahaye opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is in samenspraak met de opdrachtgever evenals veranderingen in dit termijn.

Voordat tot uitvoering, productie of openbaarmaking wordt overgegaan stellen beide partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of (druk)proeven van de uitvoering te controleren en schriftelijk goed te keuren.

B E T A L I N G

Voorafgaand aan de opdracht wordt een aanbetaling van 20% gehanteerd, mits anders vermeld in de offerte. 

Een factuur dient binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan, mits anders vermeld. De opdrachtgever mag de geleverde producten pas toepassen en gebruiken nadat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is op grond van de vooraf opgestelde overeenkomst, zijn voldaan aan Amber Delahaye.

Bij een niet tijdige volledige betaling is Amber Delahaye gerechtigd de opdrachtgever in gebreke te stellen en de wettelijke rente ingevolge art. 119a Boek 6 BW over het factuurbedrag te verhogen.

Daarnaast behoudt Amber Delahaye zich het recht voor om betaling van zowel de gerechtelijke- als de buitengerechtelijk kosten te vorderen. Hieronder vallen kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitenrechtelijke kosten zijn tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum start bedrag van 125 euro exclusief BTW.

O N T B I N D I N G

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met Amber Delahaye te annuleren mits hij de hierdoor ontstane schade vergoedt. Deze schade kan bestaan uit voorbereidingskosten, ingeroepen diensten, ingekocht materiaal en gewerkte uren. Wanneer de uitvoering van een opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Amber Delahaye kunnen worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de ontstane schade te vergoeden.

R E C L E M A T I E S

Afwijkingen in het eind resultaat ten opzichte van hetgeen dat is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen, afmetingen, etc.

De opdrachtgever dient producten na levering te onderzoeken op deugdelijkheid. Klachten dienen binnen 10 dagen na afronding van de opdracht of levering van het product schriftelijk aan de ontwerper te worden meegedeeld. Tekortkomingen van Amber Delahaye als gevolg van brand, inbraak, slijtage door het weer of vandalisme zijn voorbeelden van overmacht en geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst, korting of een andere schadevergoeding.

De opdrachtgever dient ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren alvorens goedkeuring. De goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Amber Delahaye de werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Amber Delahaye is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

A A N S P R A K E L I J K H E I D

De schade die ontstaat als gevolg van tekortkoming door Amber Delahaye is beperkt tot een bedrag dat in een redelijke verhouding staat met de overeengekomen bepaalde prijs. Amber Delahaye is in geen geval gehouden tot vergoeding van indirecte schade. Amber Delahaye dient in geval van tekortkoming binnen 10 dagen na afronding van de opdracht of levering van het product schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Amber Delahaye is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geleverde goederen en diensten van derden. Wel kan Amber Delahaye hierbij gewenst assistentie verlenen.

Amber Delahaye is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Hieronder valt onder andere vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie.

Amber Delahaye kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hechting, loslaten, kleven, glans, kleur, slijtage, licht- of kleurechtheid indien de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst niet de juiste informatie heeft verstrekt over de toepasbaarheid van de producten.

G E B R U I K

Wanneer er in het resultaat rechten van derden rusten zullen er wanneer nodig met beide partijen aanvullende afspraken worden gemaakt over het gebruik. De opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, te verminken, te wijzigen of te hergebruiken. Amber Delahaye kan aan deze toestemming eventuele voorwaarden of kosten verbinden.

Worden illustraties/ontwerpen toch aangepast, verminkt, gewijzigd of hergebruikt heeft Amber Delahaye het recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten. Deze vergoeding staat in verhouding met de gepleegde inbreuk.


Amber Delahaye heeft de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, werving van opdrachten, promotie, wedstrijden en tentoonstellingen, mits anders overeengekomen met de opdrachtgever. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

A U T E U R S R E C H T

Amber Delahaye is auteursrechthebbende over het geleverde resultaat. Waaronder het octrooirecht, merkrecht, en auteursrecht. Amber Delahaye blijft de rechthebbende op vervaardigde werken zoals bijvoorbeeld kopij, zetsel, ontwerpen, tekeningen, illustraties, afbeeldingen, modellen, prototypes, fotografische opnames, films, informatiedragers, databestanden, concepten, stansmessen/vormen, drukplaten, preegvormen en andere materialen of (elektronische) bestanden.

Alle door Amber Delahaye vervaardigde producten blijven eigendom van Amber Delahaye. Amber Delahaye is in geen geval verplicht deze af te geven aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever kan met Amber Delahaye schriftelijk overeenkomen dat de auteursrechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Dit moet uitdrukkelijk vermeld zijn. Amber Delahaye kan aan deze overdracht eventuele voorwaarden en kosten verbinden.

De door Amber Delahaye ontwikkelde vormgeving op geleverde producten en diensten mag niet zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd. De opdrachtgever krijgt na levering van het product door Amber Delahaye het niet-exclusieve recht tot gebruik van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912.

Amber Delahaye heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht te vermelden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Amber Delahaye het resultaat zonder vermelding van de naam Amber Delahaye openbaar te maken of te verveelvoudigen.

T O E P A S S E L I J K R E C H T

De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.